Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor de uitvoering van opdrachten door Dijksterhuis & van Baaren Werkmaatschappij bv, hierna te noemen D&B.

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID EN WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

1.1           Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen D&B en Opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

1.2           Als in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over schriftelijke overeenstemming (of een afleiding daarvan), doelen we op brief- of e-mailverkeer. Beiden volstaan. Het moment waarop schriftelijke overeenstemming is bereikt over een voorstel/offerte, wordt gezien als de aanvaardingsdatum.

1.3           Wanneer na schriftelijke overeenstemming afgeweken wordt van deze voorwaarden geldt dit alleen voor de desbetreffende opdracht.

1.4           De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn alleen bindend voor D&B als D&B die schriftelijk heeft aanvaard.

ARTIKEL 2 – VOORSTELLEN EN OFFERTES

2.1           Alle voorstellen en offertes van D&B zijn vrijblijvend. Pas nadat Opdrachtgever de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, is de opdracht tot stand gekomen.

2.2           Indien Opdrachtgever het voorstel/de offerte niet binnen 2 maanden heeft aanvaard, verloopt het voorstel/de offerte (inclusief de door D&B genoemde vergoeding), tenzij D&B vooraf schriftelijk akkoord is gegaan met een verlenging van die termijn. D&B heeft het recht het voorstel/de offerte op enig moment te wijzigen of in te trekken, indien het voorstel/de offerte nog niet formeel door de Opdrachtgever is aanvaard.

ARTIKEL 3 – WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT

3.1           Indien Opdrachtgever wijzigingen in de opzet, inhoud of planning van de opdracht wenst aan te brengen, zal Opdrachtgever daartoe tijdig overleggen met D&B. D&B zal aan de gewenste wijzigingen meewerken wanneer dat redelijk is en wanneer hierover en over de bijbehorende wijzigingen in de kosten schriftelijke overeenstemming is bereikt.

3.2           Het is D&B niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de overeengekomen opzet en/of inhoud van een opdracht zonder dat Opdrachtgever daarmee heeft ingestemd.

ARTIKEL 4 – LEVERTERMIJN EN LEVERING

4.1           De levertermijn wordt door D&B bij benadering vastgesteld en geldt niet als een fatale levertermijn. Als Opdrachtgever behoefte heeft aan een fatale levertermijn, dan kan daar in overleg en met additionele voorwaarden overeenstemming in bereikt worden.

4.2           De levertermijn en levering is vastgesteld in de verwachting dat D&B de van derden te verkrijgen gegevens tijdig en volledig krijgt geleverd. Als dit – met welke reden dan ook – niet gebeurt, zal de levertermijn met evenveel dagen worden verlengd als de opgetreden vertraging heeft geduurd. Eventuele extra werkzaamheden die ontstaan door toedoen van derden, zijn voor rekening van de Opdrachtgever en worden in aanvulling op de opdrachtsom gefactureerd. De levertermijn zal ook worden verlengd indien Opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de opdracht wijzigt of de uitvoering op een andere manier vertraagt.

4.3           Vooropgesteld staat dat indien D&B een vertraging of mogelijke obstakels die de levertermijn of levering kunnen beïnvloeden voorziet of signaleert, zij Opdrachtgever daarvan meteen op de hoogte brengt.

4.4           Overschrijding van de door D&B bij benadering vastgestelde levertermijn geeft Opdrachtgever geen aanspraak op vergoeding van eventueel geleden schade.

4.5           Indien Opdrachtgever van mening is dat de overschrijding van de levertermijn voor hem onredelijk bezwarend is, zal Opdrachtgever D&B schriftelijk een redelijke levertermijn stellen. D&B zal na ontvangst in overleg treden met Opdrachtgever om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

ARTIKEL 5 – AANSPRAKELIJKHEID

5.1           D&B zal de opdracht naar beste weten en kunnen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting. D&B is slechts aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen bij de uitvoering van de opdracht, wanneer deze direct veroorzaakt worden doordat D&B aantoonbaar onzorgvuldig en ondeskundig heeft gehandeld.

5.2           De aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat uit de tekortkoming zoals beschreven in artikel 5.1 is beperkt tot het bedrag van de vergoeding die D&B voor de opdracht heeft ontvangen. Eventuele aanspraken van Opdrachtgever dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend.

5.3           Iedere aansprakelijkheid van D&B voor eventuele door Opdrachtgever geleden gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan alle schade als gevolg van iedere vorm van gebruik van de onderzoeksuitkomsten en adviezen door Opdrachtgever en derden.

ARTIKEL 6 – INGEBREKESTELLING, BEËINDIGING, TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT EN OVERMACHT

6.1           Wanneer D&B door toedoen van Opdrachtgever de opdracht niet heeft kunnen uitvoeren of niet heeft kunnen uitvoeren zoals in het voorstel/de offerte is beschreven, zal D&B Opdrachtgever schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om zijn verplichtingen alsnog na te komen. Wanneer dit niet gebeurt heeft D&B het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. D&B kan hierbij aanspraak maken op een vergoeding van de eventuele schade die zij door de ontbinding heeft geleden.

6.2           Indien D&B of Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopig) surseance van betaling vraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen.

6.3           Als de opdracht door Opdrachtgever voortijdig wordt beëindigd, is Opdrachtgever aan D&B een vergoeding verschuldigd voor de tot op dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

6.4           Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt de volgende annuleringsregeling:

  1. Bij open inschrijving heeft de deelnemer veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand met betrekking tot contactonderwijs het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden;
  2. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van het contactonderwijs is Opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 250, -;
  3. Annulering voordat het contactonderwijs is begonnen, geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;
  4. Er kan altijd kostenloos worden geannuleerd, indien het (afgesproken) minimum aantal deelnemers niet wordt behaald.

6.5           D&B heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, indien op grond van veranderingen die zich aan zijn invloed onttrekken, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.

6.6           Indien de overmachtsituatie contactonderwijs betreft, zal D&B voor zover mogelijk een andere tijd of dag voor de bijeenkomst voorstellen dan wel het gehele opleidingprogramma opschuiven. Indien nodig heeft D&B het recht trainers/docenten te vervangen, indien dit voor het uitvoeren van de opdracht wenselijk is.

ARTIKEL 7 – PRIVACYREGELGEVING

7.1           Partijen verplichten zich de relevante privacywetgeving correct na te leven, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

7.2           D&B zal zorgvuldig omgaan met informatie die in het kader van de opdracht is verstrekt of ter kennis is genomen, waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. In het algemeen geldt dat dergelijke informatie alleen gebruikt zal worden als het belang van de opdrachtuitvoering dit vereist.

ARTIKEL 8 – BETALINGSVOORWAARDEN

8.1           De in een voorstel/offerte vermelde tarieven zijn inclusief reis- en verblijfskosten binnen Nederland en exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven in het voorstel/de offerte.

8.2           Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te gebeuren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na de vervaldag heeft D&B het recht de wettelijke rente in rekening te brengen.

8.3           Betaling gebeurt zonder verrekening.

8.4           Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de helft van de vergoedingen gefactureerd op de aanvaardingsdatum en het resterende saldo bij levering van de te leveren producten/diensten.

ARTIKEL 9 – INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN EN OPENBARE VERKLARINGEN

9.1           De Intellectuele-Eigendomsrechten op een door D&B uitgebracht voorstel/offerte zijn en blijven uitsluitend in eigendom van D&B.

9.2           Alle knowhow en Intellectuele-Eigendomsrechten van welke aard dan ook van de gebruikte of vervaardigde zaken blijven te allen tijde de exclusieve eigendom van D&B.

9.3           De door D&B verstrekte Te Leveren Producten en overige uit de diensten voortkomende resultaten zijn gewoonlijk uitsluitend bedoeld voor intern gebruik door Opdrachtgever. Opdrachtgever verplicht zich D&B voorafgaand te informeren over verdere openbaarmaking van een Te Leveren Product. Over de opdracht en de resultaten in het algemeen mag wel gecommuniceerd worden, mits de Opdrachtgever zich houdt aan de voorwaarden zoals deze in artikel 9.5 en 9.6 zijn beschreven.

9.4           De Te Leveren Producten zijn de in het voorstel/de offerte overeengekomen producten die D&B ontwikkelt gedurende de opdracht voor Opdrachtgever. Dit zijn bijvoorbeeld rapporten, presentaties, scripts of uitgewerkte interventies.

9.5           Opdrachtgever verplicht zich geen Te Leveren Producten openbaar te maken op manieren die de verstrekte gegevens van D&B overdrijft, verdraait, of de goede naam of de onderneming van D&B kan schaden.

9.6           Opdrachtgever begrijpt en gaat ermee akkoord dat hij D&B schriftelijk dient te informeren als hij van plan is reclame-uitingen, openbare verklaringen, marketingmateriaal, persberichten e.d. te vervaardigen die (een deel van) de Te Leveren Producten of enig onderdeel van de diensten bevatten. Opdrachtgever zal een dergelijke openbare verklaring uitsluitend doen met voorafgaande schriftelijke toestemming van D&B.

9.7           D&B heeft het recht alle Te Leveren Producten en overige uit de diensten voortkomende resultaten te gebruiken voor eigen interne doeleinden, als onderdeel van haar eigen databases en voor doeleinden welke verband houden met haar bedrijf.